ການຮ່ວມມື

ສະຖາບັນໄດ້ປະສານງານ-ຮ່ວມມື ກັບບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ ແລະ ສູນ ພາຍໃນກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜອງວິທະຍາກອນ ແລະ ທີມງານຄູຝຶກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ສະຖາບັນໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ວິທະຍາໄລລັດຖະກອນປະເທດສິງກະໂປ-ມູນນິທິເທັມມະເສກ,ສໍານັກງານຂ້າລາດຊະການພົນລະເຮືອນປະເທດໄທ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ ທາງດ້ານວິຊາການ, ງົບປະມານ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານລັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍແນໃສ່ຜູ້ບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.