ວິໄສທັດ

ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາສະຖາບັນເປັນສູນກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ

ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ