ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ: ສະຖາບັນສຳເລັດການສ້າງຮ່າງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມຈຳນວນ 07 ຫລັກສູດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບເນື້ອໃນໃສ່ແຕ່ລະຫລັກສູດ ເຊັ່ນ: ຫລັກສູດ ການບໍລິຫານລັດ, ການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຝຶກອົບຮົມລັດຖະກອນໃໝ່, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການບໍລິຫານ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຕາມຫົວຂໍ້ສະເພາະສາຍວິຊາການ. ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເນື້ອໃນບາງຫລັກສູດຄື: ຫລັກສູດບໍລິຫານລັດ, ລັດຖະກອນໃໝ່, ບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ, ການຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ (ການນຳພາຕົນເອງ ແລະ ການນຳພາທີມງານ); ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ການວາງແຜນ, ງົບປະມານ ແລະ ການ  ຄຸ້ມຄອງການເງິນສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ;

ການຝຶກອົບຮົມ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສຳ​ລັດ​ການຈັດຝຶກອົບຮົມຕາມຫຼັກສູດທີ່ສຳເລັດຄື:ຫຼັກສູດການບໍລິຫານລັດ, ຝຶກອົບຮົມລັດຖະກອນໃໝ່, ບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ,  ແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະກອນ, ການຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ