ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (TOT ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-12 ພະຈິກ 2019, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 20 ທ່ານ ຈາກບັນດາພະແນກການ ແລະ ກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ວິທະຍາກອນໃນສະຖາບັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ຂັ້ນຕອນເຮັດກິດຈະກໍາຂອງວິທະຍາກອນໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນການນໍາສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ເປັນການສ້າງວິທະຍາກອນຮອງຮັບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການວຽກງານຝຶກອົບຮົມໃນຂົງເຂດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດໃນອະນາຄົດ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ນັກສໍາມະນາກອນຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງວິທີການນໍາພາ, ການປ່ຽນແປງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ, ການກໍານົດວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ການວງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ.