ໂດຍສືບຕໍ່ພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານລັດຖະກອນຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮໍ່າຮຽນຫຼັກສູດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນນໍາພາຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະຂອງຂະແໜງການເງິນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ເວົ້າລວມເວົ້າລະເພາະກໍຄືການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບກາງໃນກົມກອງ ສະຖາບັນ ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງຕໍາແໜ່ງງານ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບກາງໃຫ້ພະນັກງານນໍາພາຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ ຊຸດ ທີ III ປີ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ມີ ທ່ານ ກົງຄໍາ ສິດທິວໍໍລະດາ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ຟອງສີສຸພັນ ພົມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນເສດກະກິດການເງິນ ນັກວິທະຍາກອນ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ກົງຄໍາ ສິດທິວໍລະດາ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຫຼັກສູດໃຫ້ໄປຕາມທິດລວງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງສປປລາວ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015 ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 294/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2017. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກໍຄືພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ອັນໃໝ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະໃໝ່ ເພື່ອເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍຄືການບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນກົມກອງ ສະຖາບັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນໍາພາຄຸ້ມຄອງຂອງຂັ້ນພະແນກ ຫຼື ທຽບເທົ່າໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງຕໍາແໜ່ງງານ ນອກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ຮູ້ທັນສະພາບການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສໍາລັບຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໃຊ້ເວລາ 10 ວັນ ລັດຖະການ ເຊິ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນທັງໝົດ 07 ບົດ ປະກອບມີ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປົກຄອງ, ການນໍາພາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານປ່ຽນແປງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ, ການວາງແຜນຍຸທະສາດ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ການຮ່າງເອກະສານທາງການ, ການຄຸ້ມຄອງໃນການກວດກາງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສໍາລັບນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີທັງໝົດ 30 ທ່ານ ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂັ້ນຮອງພະແນກຂຶ້ນໄປ ມາຈາກບັນດາກົມ ພະແນກອ້ອມຂ້າງກະຊວງ. ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບການເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ການເງິນ ຂັ້ນນໍາພາຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຈະເປັນພະນັກງານສືບທອດປ່ຽນແທນໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານ ເພື່ອເປັນມາດຖານ ແລະ ເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ທີ່ພະນັກງານນໍາພາຄຸ້ມຄອງລະດັບພະແນກຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ.