Month: August 2019

Training Specialty

ຫຼັກສູດ​: ​​ຝຶກອົບຮົມສະເພາະຕາມ​ຫົວ​ຂໍ້​ສາຍ​ວິຊາ​ການ (Training Specialty Training) ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ເຂົ້າໃຈ, ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບ ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ; ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ມີໂອກາດແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ສາດມາດນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ…

ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ: ສະຖາບັນສຳເລັດການສ້າງຮ່າງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມຈຳນວນ 07 ຫລັກສູດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບເນື້ອໃນໃສ່ແຕ່ລະຫລັກສູດ ເຊັ່ນ: ຫລັກສູດ ການບໍລິຫານລັດ, ການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຝຶກອົບຮົມລັດຖະກອນໃໝ່, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການບໍລິຫານ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຕາມຫົວຂໍ້ສະເພາະສາຍວິຊາການ. ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເນື້ອໃນບາງຫລັກສູດຄື: ຫລັກສູດບໍລິຫານລັດ, ລັດຖະກອນໃໝ່, ບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ, ການຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ…