ໃນວັນທີ 18-22 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ – ຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິຫານທົ່ວໄປ ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ ທີ່ ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ​

ເຊິ່ງເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ປອ ນ ຈັນທາ ອ່ອນໄຊວຽງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ໃນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂັ້ນເມືອງ ມີທັງໝົດ 30 ທ່ານ ເປັນຍິງ 7 ທ່ານ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ : ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການພາກລັດ ໂດຍ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ